Regulamin Festiwalu Polcon 2011

 1. Każdy uczestnik Polconu wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące Polconie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Polconu.
 3. Regulamin dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.polcon2011.pl,
  - w miejscach sprzedaży wejściówek
  - przy wejściu na teren Polcon
  - w każdym informatorze konwentowym.
 4. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2011 (zwany dalej Polconem) odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 (zwanymi dalej MTP) oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ulicy Matejki 8/10 (zwanym dalej LICEUM) w Poznaniu, w dniach 25-28 sierpnia 2011.
 5. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.
 6. Na terenie Polconu uczestnicy mogą przebywać od czwartku godz. 10:00 do niedzieli godz. 16:00.
 7. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Polconu do godz. 24:00 danego dnia lub - w przypadku wejściówek niedzielnych - do zakończenia Polconu.
 8. Na terenie Polconu mogą przebywać jedynie osoby posiadającą opaskę do tego uprawniającą.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę na nadgarstku. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie opaski może skutkować niewpuszczeniem na teren Polconu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia opaski należy zgłosić się do recepcji w celu zakupu nowej.
 10. Osobom nie posiadającym opaski służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Polconie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Polconu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.
 14. Zabronione jest wnoszenie na teren Polconu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała (nie dotyczy to tzw. LARPowej broni bezpiecznej), bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora.
 15. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Polconu może zostać sprawdzony przez ochronę pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą organizatora Polconu.
 16. Podczas trwania Polconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Polconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 17. Na terenie Polconu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
 18. Na terenie LICEUM obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby posiadające alkohol są zobowiązane pozostawić go w recepcji (zostanie im zwrócony przy opuszczaniu terenu Polconu) lub spożyć go poza terenem Polconu. Na terenie MTP spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu - w restauracji targowej. Na terenie MTP obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu wewnątrz pawilonów.
 19. Na terenie Polconu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem Polconu w miejscach do tego wyznaczonych.
 20. Na terenie Polconu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 21. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Polconu.
 22. Każdy uczestnik Polconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu - ich decyzja jest ostateczna.
 23. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 24. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Polconu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 25. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Polconu organem rozstrzygającym jest koordynator.
 26. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z organizatorami.
 27. W salach oznaczonych jako „Sala z ciszą nocną” cisza nocna obowiązuje od godz.24 do godz.7. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z niej proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 28. Sale prelekcyjne dostępne są dla uczestników Polconu w godzinach: czwartek 16:00-23:00, piątek 10:00-23:00, sobota 10:00-23:00, niedziela 10:00-16:00. Poza tymi godzinami sale prelekcyjne będą zamknięte, z wyjątkiem wyznaczonych sal z punktami programu odbywającymi się w nocy. RPGralnie dostępne są dla uczestników przez cały czas trwania konwentu.
 29. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 30. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 31. Nagrodami w konkursach są bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 32. Przedstawiciele podmiotów mających status "Organizator" lub "Współpraca", biorący czynny udział w organizacji Polconu nie są upoważnieni do brania udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych przez te podmioty podczas konwentu.
 33. Na terenie Polconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.Login:

Hasło:


RejestracjaSponsor generalny

AXNPatroni honorowi

Prezydent miasta Poznań

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu